Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011.

Sme študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Našim zámerom je vytvoriť priestor a možnosť študentom na sebarealizáciu a alternatívu k dnešnej vlne pasivity a nezáujmu mladých ľudí o okolité dianie či už vo verejnom živote, alebo v tom profesionálnom, na ktorý sa pripravujú.

Medzi súčasne aktivity spolku patrí organizovanie kultúrno-spoločenských akcií pre študentov na rozvoj vzájomných a kolegiálnych vzťahov (plesy, farmakovice), športových udalostí, záujmových činností alebo profesionálneho rastu – odborné semináre, prednášky, workshopy a podobne.
Síce sme ešte na začiatku svojej činnosti, máme široké spektrum nápadov, ktoré s pribúdajúcim časom a počtom členov chceme realizovať.

Pre firmy a organizácie, ktoré by sa chceli zviditeľniť, ponúkame možnosť platenej reklamy na stránke nášho spolku. V prípade, ak máte záujem nás podporiť (materiálnou alebo finančnou pomocou) alebo nadviazať spoluprácu, kontaktujte nás emailom.