Certifikát aktívneho študenta
Certifikát aktívneho študenta (CAŠ) je projekt, ktorý prebieha pod záštitou Spolku košických študentov farmácie (SKŠF), Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF v Košiciach) a Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), preto je účasť na aktivitách potvrdená podpisom príslušného prorektora v Košiciach, prezidenta SLeK a prezidenta SKŠF. Evidencia účasti na podujatiach a realizácia projektu začala v akademickom roku 2020/2021. Projekt bol založený Slovenským spolkom študentov farmácie a rozšíril sa do všetkých farmaceutických fakúlt na Slovensku a v Česku.

Certifikát aktívneho študenta má za úlohu ponúknuť členom SKŠF, ktorí úspešne absolvovali štúdium farmácie na UVLF v Košiciach, dôkaz o ich aktivite počas štúdia. Na certifikáte, o ktorý absolvent požiada, budú zapísané všetky edukačné, publikačné a zahraničné aktivity SKŠF, UVLF v Košiciach a SLeK, do ktorých sa študent zapojil počas celého trvania štúdia.

    

Týmto sa usilujeme o zvýhodnenie aktívnych študentov v porovnaní s bežným uchádzačom o zamestnanie. Certifikát neslúži ako potvrdenie vedomostí študenta o daných problematikách alebo témach spomenutých na certifikáte. Ide o dôkaz toho, že uchádzač o zamestnanie sa vo svojom voľnom čase snažil rozvíjať po osobnostnej i prefesionálnej stránke a patril medzi aktívnych študentov, ktorým nie je ich budúcnosť ľahostajná.

Podmienky získania Certifikátu aktívneho študenta
Podmienkou pre vystavenie certifikátu je účasť minimálne na desiatich projektoch či podujatiach z nižšie uvedeného zoznamu edukačných a zahraničných aktivít a členstvo v SKŠF. Študenti môžu o certifikát požiadať po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok.
Každý študent na základe svojej účasti na organizovaných podujatiach môže získať rôzne druhy certifikátu:
 1) Certifikát podpísaný prezidentom SKŠF a príslušným prorektorom UVLF v Košiciach, pričom musí absolvovať za svoje štúdium aspoň desať aktivít organizovaných SKŠF alebo UVLF v Košiciach.
 2) Certifikát podpísaný prezidentom SKŠF, príslušným prorektorom UVLF v Košiciach a prezidentom SLeK, pričom študent musí za svoje štúdium absolvovať spolu 10 podujatí organizovaných SKŠF alebo UVLF v Košiciach a súčasne aj určitý počet podujatí organizovaných SLeK alebo podporovaných SLeK.

Ako požiadať o certifikát?
 • O certifikát môže študent požiadať zaslaním skenu vyplnenej žiadosti na adresu tajomnik@sksf.sk po splnení vyššie uvedených podmienok.
 • Certifikát bude vystavený v priebehu 60 dní od doručenia žiadosti.

ŽIADOSŤ CAŠ

Evidencia a archivácia dochádzky
 • Na každej prednáške alebo projekte organizovanom SKŠF, ktorý je súčasťou CAŠ, je vždy pripravená prezenčná listina, na ktorú je študent povinný sa podpísať v prípade, že sa zaujíma o vystavenie CAŠ.
 • Archiváciu prezenčných listín má v kompetencii tajomník SKŠF.
 • Prezenčné listiny sa archivujú minimálne 10 rokov.
 • V prípade, že by si zamestnávateľ chcel overiť certifikát, môže kontaktovať SKŠF prostredníctvom e-mailu tajomnik@sksf.sk.
 • Kalendár podujatí, ktoré sú súčasťou CAŠ, bude uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke SKŠF.

Každý projekt, ktorý sa ráta do CAŠ, bude obsahovať vo svojom plagáte alebo inej grafike logo CAŠ.
Spätne sa uznávajú iba aktivity doložené iným certifikátom o účasti alebo relevantným zoznamom účastníkov projektu. V prípade pochybnosti o účasti rozhoduje s konečnou platnosťou prezídium SKŠF.

Zoznam vzdelávacích a zahraničných aktivít SKŠF a UVLF v Košiciach:
Vzdelávacie aktivity:
 • Farmaceuti pre farmaceutov: Dni pracovných príležitostí (DPP)
 • Odborná prednáška – v rámci osvetovej kampane
 • Public health campaing – pre verejnosť
 • Clinical Skills Event (CSE)
 • Ars Galenica (magistraliter súťaž)
 • Študentská vedecká konferencia (ŠVK)

Publikačná činnosť:
 • Publikácia v Externom odbornom médiu
 • EPSA Blog
 • IPSF Blog

Zahraničné aktivity:
 • účasť na zahraničných podujatiach European Pharmaceutical Students’ Associations (EPSA):
  • EPSA Autumn Assembly,
  • EPSA Annual Congress,
  • EPSA Summer University,
  • EPSA Annual Reception,
  • Twinnet,
  • EPSA Individual Mobility Project.

 • účasť na zahraničných podujatiach International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF):
  • IPSF World Congress,
  • IPSF European Regional Symposium,
  • Student Exchange Program (SEP).

 • Iné zahraničné aktivity:
  • Kongres inej asociácie, ktorá je členom EPSA/IPSF,
  • SPC leadership camp,
  • Erazmus+ štúdium,
  • Erazmus+ stáž.

Pre viac informácii o certifikáte nás kontaktujte na e-mailovej adrese tajomnik@sksf.sk.