Bodovací systém Spolku košických študentov farmácie

O počte potrebných bodov za aktivitu, pre daný semester vždy rozhoduje prezídium. Tento počet je zverejnený na stránke www.sksf.sk, vždy na začiatku semestra. Pre získanie aktívneho členstva za aktuálny semester 2016/2017 je potrebné získať minimálne 35 bodov.

Schôdze:

– účasť na schôdzach – 5 bodov

– účasť na Valnom zhromaždení – 5 bodov

Prednášky ( večerná najviac trojhodinová akcia):

– hlavný organizátor prednášky: 20 bodov

– pomoc pri príprave stolov, techniky, občerstvenia: 5-10 bodov

Iné akcie (typu Poklad UVLF, Mikulášska grilovačka…( viachodinová akcia))

– hlavný/í organizátor/i: 20-30 bodov

– pomoc pri týchto akciách v záv. od času a druhu: 5-15 bodov

Párty (nočná viachodinová akcia):

– hlavný/í organizátor/i: 20-25 bodov

– pomoc pri vstupe, iná pomoc: 5-15 bodov

Podujatia

Hlavný/í organizátor/i podujatia: – FPF-DPP, Prelomový ples farmaceutov- 50 bodov

– celodenné akcie s večernou prednáškou- 40 bodov

– celodenné akcie bez večernej prednášky- 30 bodov

Pomoc pri celodenných akciách, vrátane DPP a plesu : podľa dĺžky a druhu pomoci: 5-15 bodov

Mimoriadne pridelenie bodov:

– na podnet prezídia SKŠF – od 5 do 20 bodov

Publikácie:

– publikačná aktivita na stránke www.sksf.sk, www.apatykar.cz, v časopise Ardo, Lekárnické listy, Lekárnik, Maxoviny… –za každých 5 riadkov textu ( TNR, veľkosť písma 12) – 1bod *

– iná publikačná aktivita – od 5 do 20 bodov*


*
v prípade publikácie jedného článku na viacerých miestach body sa nekumulujú

O pridelení bodov, ktorých počet nie je pevne určený rozhoduje prezídium SKŠF na ich najbližšom zasadnutí.