http://www.sksf.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka2gk-is-87.jpglink

Študíjny poriadok UVLF platný od 2.júla 2012

Obsah:

I. časť Všeobecné ustanovenia

Čl. 1 - Úvodné ustanovenia
Čl. 2 - Stupne a formy štúdia na UVLF, štandardná dĺžka štúdia


II. časť - Organizácia štúdia

Čl. 1 - Základné podmienky prijatia na štúdium
Čl. 2 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
Čl. 3 - Prijímacie konanie na štúdium
Čl. 4 - Prijímacia komisia a oznámenie výsledkov prijímacieho konania
Čl. 5 - Akademický rok a jeho organizácia
Čl. 6 - Výchovno-vzdelávacia činnosť a jej organizácia
Čl. 7 - Študijný program, študijný plán
Čl. 8 - Predmety študijného programu
Čl. 9 - Program výchovno-vzdelávacej činnosti
Čl. 10 - Kreditový systém štúdia
Čl. 11 - Vedúci učiteľ ročníka a vedúci učiteľ skupiny
Čl. 12 - Doklady o štúdiu
Čl. 13 - Zápis študenta
Čl. 14 - Zápis a absolvovanie predmetov
Čl. 15 - Zápočet
Čl. 16 - Náhrada neabsolvovanej výučby
Čl. 17 - Klasifikovaný zápočet
Čl. 18 - Skúšky
Čl. 19 - Opravné postupové skúšky
Čl. 20 - Hodnotenie študijných výsledkov
Čl. 21 - Podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia
Čl. 22 - Formálne podmienky prenosu kreditov
Čl. 23 - Odborné praxe a stáže
Čl. 24 - Štátne skúšky
Čl. 25 - Skúšobná komisia na vykonanie štátnej skúšky
Čl. 26 - Príprava a priebeh štátnej skúšky
Čl. 27 - Klasifikácia štátnej skúšky
Čl. 28 - Bakalárska práca     
Čl. 29 - Diplomová práca         
Čl. 30 -  Dizertačná práca – obhajoba
Čl. 31 - Riadne skončenie  štúdia
Čl. 32 - Doklady o absolvovaní štúdia  
Čl. 33 - Prerušenie štúdia
Čl. 34 - Rozloženie ročníka pre gravidné študentky
Čl. 35 - Iné skončenie štúdia
Čl. 36 - Zanechanie štúdia
Čl. 37 - Vylúčenie zo štúdia
Čl. 38 - Práva a povinnosti študentov
Čl. 39 - Štúdium v zahraničí
Čl. 40 - Štipendiá
Čl. 41 - Uznávanie dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnou vysokou školou
Čl. 42 - Prestupy
Čl. 43 - Akademická mobilita

III. časť Záverečné ustanovenia

Čl. 1

I. časť
Všeobecné ustanovenia

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Študijný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „ŠP") je vnútorným predpisom UVLF, ktorý upravuje pravidlá štúdia v akreditovaných študijných programoch na UVLF.
2. ŠP Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF") je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a iných zamestnancov, ktorí zabezpečujú štúdium na UVLF.

Čl. 2
Stupne a formy štúdia na UVLF, štandardná dĺžka štúdia

1. UVLF poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch všetkých troch stupňov štúdia:
- na prvom stupni: bakalárske študijné programy,
- na druhom stupni: magisterské študijné programy,
- na spojenom prvom a druhom stupni: doktorské študijné programy a magisterský študijný program,
- na treťom stupni: doktorandské študijné programy.
2. Študijné programy na UVLF majú svoju štandardnú dĺžku podľa schválenej akreditácie a je určená nasledovne:
a) študijné programy prvého stupňa (bakalárske študijné programy) – tri roky (6 semestrov),
b) študijné programy druhého stupňa (magisterské študijné programy nadväzujúce na bakalárske študijné programy) – dva roky (4 semestre),
c) študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa (doktorské študijné programy) – šesť rokov (12 semestrov),
d) študijný program spojeného prvého a druhého stupňa (magisterský študijný program) – päť rokov (10 semestrov),
e) študijné programy tretieho stupňa (doktorandské študijné programy) v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov.
3. Absolventom vysokoškolského štúdia bakalárskych študijných programov sa priznáva akademický titul „bakalár" (v skratke „Bc"); absolventom magisterského štúdia na spojenom prvom a druhom stupni a druhom stupni štúdia sa priznáva akademický titul „magister" (v skratke „Mgr."); absolventom doktorského štúdia na spojenom prvom a druhom stupni sa priznáva akademický titul „doktor veterinárskeho lekárstva" (v skratke „MVDr."); absolventom doktorandského štúdia tretieho stupňa sa priznáva akademický titul „doktor" („philosophiae doctor", v skratke „PhD.").
4. UVLF uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie v dennej forme a v externej forme štúdia prezenčnou metódou.
5. Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študentov na vzdelávacích činnostiach s priamym kontaktom vysokoškolského učiteľa a študenta v rozsahu najmenej 18 hodín týždenne, externú formu charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie.

II. časť
Organizácia štúdia

Čl. 1
Základné podmienky prijatia na štúdium

1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
2. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia.
3. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Čl. 2
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

1. Záujem o štúdium na UVLF prejaví uchádzač podaním prihlášky na štúdium.
2. Povinnou súčasťou prihlášky sú:
- životopis,
- koncoročné hodnotenia potvrdené strednou školou,
- úradne overené fotokópie koncoročných a maturitného vysvedčenia,
- lekárske potvrdenie o schopnosti uchádzača študovať na UVLF,
- doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.
3. Prihlášku uchádzač podáva na UVLF spravidla do 15. marca kalendárneho roka. UVLF umožňuje podať prihlášku aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. Uchádzač, ktorý podá prihlášku v elektronickej forme, dodatočne ju zasiela poštou s dokladmi uvedenými v bode 2 tohto článku.
4. Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") a musí byť doručená v termíne vyhlásenom UVLF.
5. Ak má prihláška formálne nedostatky, alebo ak nie sú niektoré údaje správne, úplné alebo riadne doložené, vyzve študijné oddelenie UVLF (ďalej len „študijné oddelenie") uchádzača, aby tieto nedostatky odstránil, prihlášku doplnil alebo údaje doložil do 10 pracovných dní. Ak uchádzač v požadovanom termíne nedostatky neodstráni, UVLF ho nezaradí do zoznamu uchádzačov a oznámi to uchádzačovi.
6. Uchádzač na prijímacom konaní predloží:
- pozvánku,
- preukaz totožnosti,
- úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.

Čl. 3
Prijímacie konanie na štúdium

1. Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na UVLF.
2. Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania, súčasťou ktorého sú aj prijímacie testy.
3. Uchádzači o štúdium v jednotlivých študijných programoch sa zoradia zostupne podľa súčtu dosiahnutých bodov.
4. Ak je na štúdium toho istého študijného programu opakovane prijatý uchádzač, ktorý bol zo štúdia vylúčený pre nesplnenie podmienok štúdia, môže požiadať o uznanie absolvovaných skúšok. Na základe písomnej žiadosti o uznanie absolvovaných skúšok podanej najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia prijatia na štúdium môže rektor UVLF (ďalej len „rektor") uznať vykonané skúšky z predchádzajúceho štúdia toho istého študijného programu, ak neuplynula od absolvovania predmetu doba dlhšia ako päť rokov.
5. Uchádzač so špecifickými potrebami sa môže za účelom konzultácie prihlásiť pred prijímacím konaním u koordinátora pre uchádzačov so špecifickými potrebami.
6. Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje UVLF témy dizertačných prác, o ktoré je možné sa uchádzať v rámci prijímacieho konania. Pre každú tému je určený školiteľ.
7. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
8. Ak sa uchádzač o doktorandské štúdium prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím súhlasiť aj externá vzdelávacia inštitúcia.

Čl. 4
Prijímacia komisia a oznámenie výsledkov prijímacieho konania

1. Na posúdenie predpokladov uchádzačov o štúdium na UVLF zriaďuje rektor prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Rektor navrhne počet miest na prijatie do prvého ročníka, ktorý schvaľuje Akademický senát UVLF (ďalej len „AS").
2. O prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium rozhodne rektor po odporúčaní prijímacej komisie, ktorá zhodnotí výsledky prijímacieho konania uchádzača o štúdium.
3. Na overenie výsledkov prijímacieho konania a rozhodnutia o prijatí na štúdium rektor menuje a odvoláva komisiu ad hoc na príslušný akademický rok, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie.
4. Priebežné výsledky prijímacích testov sa počas prijímacieho konania zverejňujú denne na webovom sídle univerzity (www.uvlf.sk) cez link, ktorý spája Akademický informačný systém (ďalej len „AIS").
5. Výsledky prijímacieho konania oznámi UVLF na webovom sídle UVLF cez link, ktorý spája AIS v deň zasadnutia prijímacej komisie, najneskoršie do 5 pracovných dní po úplnom ukončení prijímacieho konania na UVLF a písomne do vlastných rúk každému zúčastnenému uchádzačovi do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
6. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania rektorovi v lehote 8 dní odo dňa jeho doručenia. Rektor môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). Inak postúpi žiadosť AS. Akademický senát vysokej školy zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo s podmienkami ustanovenými v § 57 ods.1 zákona. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Rozhodnutie AS je konečné. Na preskúmanie rozhodnutia o neprijatí sa nevzťahuje všeobecný právny predpis o správnom konaní. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium.
7. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo požiadať písomne rektora o nahliadnutie do svojich testov za prítomnosti prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a kompetentného učiteľa do 8 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí na štúdium.
8. UVLF má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť do začiatku akademického roku
(1. septembra kalendárneho roka).
9. Ak prijatý uchádzač písomne vyjadrí nezáujem o štúdium na UVLF alebo informáciu
v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a rektor zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
10. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa koná pred prijímacou komisiou vymenovanou rektorom. Ak sa študent prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, prijímacia skúška (§ 54 ods. 7 zákona) sa koná pred komisiou, v ktorej sú zastúpení členovia UVLF a členovia určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie. Prijímacia skúška sa po dohode s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti zástupcov UVLF.

Čl. 5
Akademický rok a jeho organizácia

1. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka.
2. Harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok určuje rektor po prerokovaní na zasadnutí vedenia UVLF.
3. Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre. Každý semester sa skladá z výučbovej časti a skúšobného obdobia.
4. Dĺžka výučby v jednotlivých semestroch je 13 týždňov.
5. Vymedzenie skúšobného obdobia:
a) skúšobné obdobie v zimnom semestri – začína sa 14. týždňom po začatí výučby, trvá najmenej sedem týždňov a končí sa pred začatím výučby v letnom semestri,
b) skúšobné obdobie v letnom semestri – začína sa 14. týždňom po zahájení výučby v letnom semestri, trvá do 14. júla a pokračuje od 16. augusta do konca akademického roku, t. j. do 31. augusta príslušného kalendárneho roku, kedy študent môže vykonať skúšky aj za zimný semester,
c) skúšobné obdobie v čase hlavných letných prázdnin – v čase hlavných letných prázdnin, t. j. od l5. júla do 15. augusta sa neskúša, nakoľko toto obdobie je vyhradené na čerpanie dovolenky.
6. V blokovom systéme výučby môže rektor po prerokovaní na zasadnutí vedenia UVLF upraviť harmonogram výučby aj iným spôsobom.
7. Študenti 1. ročníka všetkých študijných programov absolvujú v septembri úvod do štúdia na UVLF a podľa študijných plánov výrobné praxe zamerané na zoznámenie sa s problematikou súvisiacou s ich štúdiom v zariadeniach UVLF.

Čl. 6
Výchovno-vzdelávacia činnosť a jej organizácia

1. Všetky študijné programy (v dennej i externej forme) na UVLF sa uskutočňujú prezenčnou metódou, t. j. vyučovaním s priamym kontaktom učiteľa so študentmi.
2. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie (formou praktických cvičení, prednášok a pod.).
3. Základnými formami priamej výučby sú prednášky, semináre, praktické cvičenia, bakalárska, diplomová a dizertačná práca, stáže, výrobné, odborné a klinické praxe.
4. Študentom prednášajú profesori a docenti, v rámci pedagogickej prípravy z vybraných kapitol aj odborní asistenti a významní odborníci z vedeckých pracovísk, z praxe a zo zahraničia.
5. Semináre vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti a odborníci z vedeckých pracovísk a z praxe.
6. Praktické cvičenia a stáže vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti a vedeckí pracovníci, lektori a odborníci z vedeckých pracovísk a z praxe.
7. Účasť študentov na priamej výučbe je povinná v rozsahu určenom garantom študijného predmetu.

Čl. 7
Študijný program, študijný plán

1. Študijný program je súbor vzdelávacích činností a súbor pravidiel zostavených tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri dodržaní stanovených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Za prípravu a realizáciu študijného programu je zodpovedný garant študijného programu.
2. Súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním splnil podmienky pre úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke.
3. Študijné plány vymedzujú obsah a rozsah vzdelávania v jednotlivých študijných programoch.
4. Študijné plány obsahujú zoznam predmetov podľa ročníkov a semestrov, základné formy výučby, počet hodín v týždni a v semestri a počet kreditov v kreditovom systéme štúdia. Študijné plány ďalej určujú, z ktorých predmetov, v ktorých ročníkoch a semestroch sú predpísané zápočty, klasifikované zápočty a skúšky.
5. Študijné plány, počet hodín prednášok, seminárov, cvičení, dĺžku praxí a stáží po prerokovaní a pripomienkovaní v AS schvaľuje Vedecká rada UVLF (ďalej len „VR").
6. Zmeny v študijných plánoch, ktoré nemenia ich rozsah a obsah, schvaľuje rektor po prerokovaní na zasadnutí vedenia UVLF.
7. Rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta so špecifickými potrebami schváliť individuálny študijný plán s ohľadom na jeho špecifické potreby.
8. Individuálne štúdium umožňuje študentom osobitnú organizáciu a dĺžku štúdia.
9. Individuálny študijný plán si zostavuje študent v súlade so študijným poriadkom a garantom študijného predmetu.
10. Rektor môže menovať študijného poradcu pre jednotlivé študijné programy. Úlohou študijného poradcu je:
a) informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných študijných plánov,
b) upozorňovať vedenie UVLF na prípadné problémy vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) spolupracovať so študijným oddelením pri riešení študijných záležitostí študentov UVLF.

Čl. 8
Predmety študijného programu

1. Študijný program sa člení na predmety. Predmet je tvorený jednotkou študijného programu alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti (prednáška, seminár, cvičenie, výrobná, odborná a klinická prax, stáž a pod.), pričom konkrétne formy a proporcionálnosť ich využitia sú stanovené harmonogramom štúdia.
2. Každý predmet má kód a názov. Základné údaje o charaktere predmetu sú uvedené
v informačnom liste predmetu. Garant študijného predmetu je povinný vypracovať a pravidelne aktualizovať informačný list predmetu a zároveň je povinný ho vložiť do AIS a zverejniť pre študentov.
3. Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na:
a) povinné – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu,
b) povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej harmonogramom štúdia,
c) výberové – ostatné predmety, ktoré si má možnosť študent zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.
4. Predmety študijného plánu študenta sa delia na:
a) predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu,
b) predmety s nadväznosťou – zápis takéhoto predmetu je podmienený absolvovaním iného predmetu alebo predmetov.
5. Vypracovanie záverečnej práce, t. j. bakalárskej alebo diplomovej práce sa považuje za predmet, hodnotí sa klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu kredity.
6. Štátne skúšky nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú.

Čl. 9
Program výchovno-vzdelávacej činnosti

1. Vedúci katedry alebo prednosta kliniky je zodpovedný za vypracovanie programu výchovno-vzdelávacej činnosti z predmetov, ktorých vedúcimi sú pedagógovia
z príslušnej katedry alebo kliniky.
2. Programy výchovno-vzdelávacej činnosti obsahujú pre každý predmet najmä:
- obsahovú náplň a časový rozvrh výučby podľa študijných osnov s uvedením mien vyučujúcich učiteľov,
- požiadavky na skúšky vrátane otázok (alebo okruhov otázok) a podmienky pre udelenie zápočtov, ktoré musia byť k dispozícii študentom v prvom týždni výučby daného predmetu,
- podmienky účasti a uznania praktických cvičení,
- plán konzultačnej činnosti a spôsob náhrady praktických cvičení v priebehu semestra a skúšobného obdobia po dohode so študentmi,
- stanovenie podmienok čiastkovej skúšky, ktorá nie je povinná.
3. Prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v spolupráci s komisiou pre výrobnú a odbornú prax a stáže vypracuje harmonogram praxí a stáží, podmienky ich uznania a možnosti ich náhrady.
4. Garanta študijného predmetu a garanta štátnicového predmetu menuje rektor na návrh vedúceho katedry alebo kliniky z profesorov, docentov a odborných asistentov. Na návrh garanta študijného predmetu alebo garanta štátnicového predmetu odsúhlaseného vedúcim katedry alebo kliniky vymenuje rektor zástupcu garanta študijného predmetu alebo garanta štátnicového predmetu a učiteľa, ktorý môže skúšať v prípade neprítomnosti garanta študijného predmetu alebo garanta štátnicového predmetu.
5. Vedúcich výrobných, odborných a klinických praxí a stáží menuje rektor na návrh prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Čl. 10
Kreditový systém štúdia

1. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UVLF je založená na kreditovom systéme, ktorý umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
2. Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená priemerným počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Na úspešné dokončenie bakalárskeho štúdia na prvom stupni vysokoškolského štúdia študent musí získať minimálne 180 kreditov, doktorského štúdia na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia minimálne 360 kreditov, magisterského štúdia na spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia minimálne 300 kreditov, magisterského štúdia na druhom stupni vysokoškolského štúdia minimálne 120 kreditov a na úspešné ukončenie doktorandského štúdia na treťom stupni 240 kreditov.
3. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu. Za danú jednotku študijného programu je možné v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
4. Kredity získané za absolvovanie jednotiek študijného programu sa spočítavajú. Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu je získanie potrebného súčtu kreditov stanovených študijným programom.

Čl. 11
Vedúci učiteľ ročníka a vedúci učiteľ skupiny

1. Vedúceho učiteľa ročníka (ďalej len „VUR") a vedúceho učiteľa skupiny (ďalej len „VUS") menuje rektor na návrh prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť len pre 1. ročníky.
2. VUR a VUS napomáhajú najmä zvládnutiu prechodu zo stredoškolského na vysokoškolský systém štúdia, vykonávajú odborný dohľad počas výrobnej praxe
a môžu pôsobiť ako študijní poradcovia v kreditovom systéme štúdia.

Čl. 12
Doklady o štúdiu

1. Doklady o štúdiu sú:
- preukaz študenta (študentská karta),
- výkaz o štúdiu (index),
- výpis výsledkov štúdia.
2. Preukaz študenta (študentská karta) je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov,
z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho UVLF v zmysle § 67 ods. 2 zákona na náklady študenta.
3. Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného programu (§ 51 ods. 2 zákona) a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. Vydáva ho UVLF na náklady študenta.
4. Používanie výkazu o štúdiu (index) je povinné.
5. Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent
v rámci štúdia študijného programu splnil. Vydáva sa študentovi na základe jeho písomnej žiadosti v súlade s § 67 ods. 5 zákona, na náklady študenta.

Čl. 13
Zápis študenta

1. Zápisom na štúdium získavajú študenti právo zúčastňovať sa na všetkých formách výučby, získavať zápočty, klasifikované zápočty a konať skúšky. Zápis študentov a kontrolu správnosti zapísaných predmetov vykonáva študijné oddelenie.
2. Termín, miesto a spôsob zápisu určuje rektor po prerokovaní na zasadnutí vedenia UVLF.
3. Študent pri nástupe na vysokoškolské štúdium je povinný zložiť akademický sľub na slávnostnej imatrikulácii.
4. Právo uchádzača na zápis na štúdium podľa § 59 ods. 3 zákona zaniká, ak na otázku UVLF, či sa zapíše na štúdium odpovie záporne alebo do určeného termínu neodpovie.
5. Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia, alebo sa nedostaví po prerušení na opätovný zápis, UVLF písomne vyzve študenta na zápis v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
6. Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada
o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
7. Študent sa stáva študentom študijného programu tretieho stupňa (doktorandského štúdia) dňom zápisu určeným rektorom.

Čl. 14
Zápis a absolvovanie predmetov

1. Zápisom študijných predmetov (ďalej len „predmety") si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom absolvuje v nasledujúcom akademickom roku štúdia.
2. Zapisujú sa predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené kritériá na pokračovanie v štúdiu.
3. Študent má povinnosť vytvoriť si zápisný list v AIS na príslušný akademický rok a zapísať si všetky predmety do zápisného listu podľa študijného plánu príslušného študijného programu na daný akademický rok.
4. Povinný predmet si môže študent opätovne zapísať, ak ho absolvoval neúspešne. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia. Pri opätovnom zapísaní predmetu študent musí znovu absolvovať všetky cvičenia.
5. Povinne voliteľný predmet si môže študent opakovane zapísať, ak ho absolvoval neúspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný povinne voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia. Pri opätovnom zapísaní predmetu študent musí znovu absolvovať všetky cvičenia.
6. Výberový predmet zapísaný a neabsolvovaný je možné zapísať si znovu alebo si vybrať hociktorý iný výberový predmet, príp. pri dostatočnom počte kreditov nezapísať si žiadny výberový predmet.
7. Podmienkou pre otvorenie povinne voliteľného a výberového predmetu je minimálny počet piatich študentov. Maximálny počet študentov určuje prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť spolu s garantom študijného predmetu na základe kapacitných možností pracoviska.

Čl. 15
Zápočet

1. V predmete, v ktorom je podľa študijného plánu predpísaný zápočet, je jeho udelenie podmienkou na absolvovanie skúšky z príslušného predmetu.
2. Podmienky udelenia zápočtu určuje garant študijného predmetu v súlade s čl. 6 bodom 7 tohto predpisu a oznámi ich písomnou formou v prvom týždni výučby.
3. Spôsob uznania praktického cvičenia, bakalárskej, diplomovej a dizertačnej práce, seminára, praxe a stáže určí garant študijného predmetu, vedúci bakalárskej, diplomovej práce alebo vedúci praxe a stáže.
4. Zápočet udeľuje garant študijného predmetu spravidla po poslednom cvičení v semestri.
5. Udelenie zápočtu sa vyznačí vo výkaze o štúdiu. Udelené i neudelené zápočty vyznačí učiteľ v AIS a vytlačený a podpísaný výkaz o zápočtoch zašle na študijné oddelenie.
6. Študentovi, ktorému nebol udelený zápočet v riadnom termíne, môže vyučujúci povoliť splnenie podmienok na udelenie zápočtu najviac v dvoch opravných termínoch.
7. Ak sa študent nemohol zo zdravotných a iných dôvodov (napr. reprezentácia školy) zúčastniť náhradného termínu pre získanie zápočtu, určí garant študijného predmetu ďalší náhradný termín, spravidla do konca tretieho týždňa od začatia semestra.
8. Zápočty predpísané pre zimný semester musí študent získať týždeň pred začatím výučby v letnom semestri. Študent, ktorý nezískal zápočty za zimný semester, nespĺňa podmienku na postup do letného semestra a bude vylúčený zo štúdia. Za letný semester musí študent získať zápočty do konca akademického roku (najneskôr do 31. augusta príslušného roku).

Čl. 16
Náhrada neabsolvovanej výučby

1. Podmienky náhrady neabsolvovanej priamej výučby určuje garant študijného predmetu alebo vedúci praxe a stáže v súlade s čl. 6 bodom 7 tohto predpisu. Študentovi môžu chýbať z príslušného predmetu tri cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady (ak mu to uzná garant študijného predmetu), ostatné si musí nahradiť, spravidla v prvých troch týždňoch od ukončenia semestra, ale najneskôr do začatia výučby v nasledujúcom semestri. Študentovi môžu byť udelené maximálne dva náhradné termíny na absolvovanie dvoch chýbajúcich cvičení a seminárov z jedného predmetu. V sporných prípadoch o uznaní cvičenia rozhodne prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Študent, ktorému chýbajú viac ako tri cvičenia z príslušného predmetu, nespĺňa podmienky pre udelenie zápočtu.
2. V prípade dlhotrvajúcej choroby, študijného pobytu mimo UVLF, reprezentácie UVLF a z iných vážnych dôvodov rektor individuálne rozhodne o umožnení náhrady po prerokovaní na zasadnutí vedenia UVLF.
3. Absolvovanie praktického cvičenia a seminára v tom istom týždni s inou študijnou skupinou sa nepovažuje za náhradu cvičenia. Absolvovanie praktického cvičenia s inou študijnou skupinou umožňuje učiteľ zabezpečujúci praktické cvičenie s ohľadom na kapacitné, materiálne a ďalšie podmienky objektívne limitujúce túto možnosť.

Čl. 17
Klasifikovaný zápočet

1. Klasifikovaný zápočet patrí k hlavným formám kontroly štúdia.
2. Klasifikovaný zápočet sa udeľuje za splnenie požiadaviek na získanie zápočtu, ktoré boli oznámené na začiatku semestra. Udeľovanie klasifikovaného zápočtu je upravené týmito pravidlami:
a) forma a udelenie klasifikovaného zápočtu je v plnej kompetencii garanta študijného predmetu,
b) klasifikovaný zápočet nesmie mať charakter skúšky,
c) klasifikovaný zápočet sa hodnotí klasifikačnými stupňami ako skúška,
d) klasifikované zápočty sa udeľujú po absolvovaní predpísaného rozsahu vzdelávacích činností študijného predmetu do konca akademického roku,
e) študentovi, ktorému nebol udelený klasifikovaný zápočet v riadnom termíne, môže vyučujúci povoliť splnenie podmienok na udelenie zápočtu najviac v troch opravných termínoch do konca termínu skúšok za príslušný semester.

Čl. 18
Skúšky

1. Skúškami sa preverujú vedomosti študenta z príslušného študijného predmetu a jeho schopnosť tvorivo uplatňovať teoretické poznatky pri hodnotení praktických javov.
2. Skúšky sú :
- písomné,
- ústne,
- ústne a písomné,
- ústne a praktické,
- písomné a praktické.
3. Všetky skúšky sú verejné.
4. Skúšky a opravné skúšky vykonajú študenti u profesorov a docentov, ktorí predmet vyučovali. Vo výnimočných prípadoch aj u odborných asistentov ustanovených rektorom na návrh vedúceho katedry alebo kliniky.
5. Študent je povinný elektronicky sa prihlásiť na skúšku v AIS. Študent sa môže odhlásiť zo skúšky najmenej päť dní pred termínom skúšky, bez straty termínu.
6. Študent vykoná skúšku v jednom dni. Ústna skúška nemá trvať dlhšie ako tridsať minút.
7. Študenti sú hodnotení podľa čl. 20 tohto ŠP.
8. Výsledok skúšky vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu, pripojí dátum a podpis. Známka nevyhovel sa nezapisuje. Výsledky všetkých skúšok vrátane známky nevyhovel vyznačí skúšajúci v AIS a vytlačený a podpísaný výkaz o skúškach zašle na študijné oddelenie.
9. Ak sa študent nemôže v určenom termíne zúčastniť na skúške, je povinný sa vopred ospravedlniť skúšajúcemu. Študent sa môže z vážnych, najmä zdravotných dôvodov, dodatočne ospravedlniť najneskôr do piatich dní od určeného termínu skúšky a svoje ospravedlnenie o neúčasti dokladovať. O odôvodnenosti ospravedlnenia rozhodne skúšajúci, v sporných prípadoch prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ak študent svoju neúčasť neospravedlnil, alebo ak odstúpil od skúšky, hodnotí sa známkou nevyhovel.
10. Na odôvodnenú žiadosť študenta alebo garanta študijného predmetu prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť určí konanie skúšky alebo opravnej skúšky pred komisiou, ktorú ustanoví. Predsedom komisie je vždy garant študijného predmetu.
11. Skúšky sa konajú v skúšobných termínoch, ktoré vypisuje garant študijného predmetu pred skončením výučby v semestri v celkovom počte podľa vzorca: celkový počet študentov, ktorí sa zapísali na predmet/maximálny počet študentov, ktorí sa môžu prihlásiť na skúšku (napr. 8, 10, 12, 15 študentov atď.) krát koeficient 1,5 vrátane opravných skúšok, rovnomerne rozložených v priebehu celého skúšobného obdobia, pričom na celé skúšobné obdobie musí byť vypísaných minimálne päť termínov.
12. Na vykonanie skúšok z predmetov, ktoré sa končia postupovou skúškou v zimnom semestri, garant študijného predmetu je povinný vypísať jeden termín raz za tri týždne aj v priebehu letného semestra tak, aby to nenarušovalo výučbu.
13. Na vykonanie skúšok z predmetov, ktoré sa končia postupovou skúškou v zimnom semestri, je garant študijného predmetu povinný vypísať minimálne jeden termín raz za tri týždne aj počas riadneho skúšobného obdobia letného semestra.
14. Výsledok skúšky je garant študijného predmetu povinný oznámiť študentovi pri ústnej skúške v deň konania skúšky, pri písomnej skúške do 24 hodín, resp. do ďalšieho pracovného dňa a ihneď ho zaevidovať v AIS.
15. Študent má právo opraviť si známku zo skúšky najneskôr do konca príslušného akademického roku.

Čl. 19
Opravné postupové skúšky

1. Ak študent na skúške v riadnom termíne nevyhovel, má právo absolvovať dve opravné skúšky z daného predmetu.
2. Opravné postupové skúšky je možné absolvovať v ktoromkoľvek skúšobnom termíne.
3. Študent má právo na mimoriadny - tretí - opravný termín (ďalej len „TOT") z dvoch študijných predmetov za dva akademické roky. Pre skúšku v TOT ustanovuje prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť skúšobnú komisiu zloženú spravidla z troch učiteľov príbuzných predmetov. Predsedom komisie je garant skúšaného predmetu.

Čl. 20
Hodnotenie študijných výsledkov

1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári a pod.),
b) skúškou za dané obdobie štúdia.
2. Hlavnými formami kontroly štúdia sú zápočet, klasifikovaný zápočet, skúška
a záverečná skúška.
3. Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu.
4. Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

Klasifikačný stupeň Názov a charakteristika klasifikačného stupňa Počet získaných bodov, resp. % preukázaných vedomostí Známka
(numerická hodnota klasifikačného stupňa)
A výborne
(vynikajúce výsledky) 91 - 100 % 1
B veľmi dobre
(nadpriemerné výsledky) 81 - 90 % 1,5
C dobre
(priemerné výsledky) 71 - 80 % 2
D uspokojivo
(prijateľné výsledky) 61 - 70 % 2,5
E dostatočne
(výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 51 - 60 % 3
FX nedostatočne 50 a menej % 4

5. Študent získa kredity len za úspešne absolvovaný predmet. Ak predmet končí klasifikovaným zápočtom alebo skúškou, úspešne absolvovaný predmet je vtedy, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.
6. Zápočet udeľuje garant študijného predmetu a vyznačí ho vo výkaze o štúdiu (indexe) slovom "započítané" (bez uvedenia percentuálnej úspešnosti) a v AIS.
7. Študent sa môže zúčastniť na skúške, iba ak má udelený zápočet.
8. Podmienkou úspešného vykonania skúšky s predpísaným zápočtom, a tým získania kreditov za predmet, je získanie aspoň 51 % pridelených na zápočet a skúšku. Každý študent sa môže zúčastniť na skúške a získať maximálne 100 %. Ak je
z predmetu predpísaný zápočet a skúška, tak rozdelenie percent na zápočet (priebežné kontroly štúdia počas semestra) a na skúšku je v právomoci garanta študijného predmetu, pričom rozdelenie musí byť urobené tak, aby celkový počet percent na zápočet bol najmenej 20 % a najviac 40 %. Celkové hodnotenie študenta pozostáva zo súčtu percent získaných na skúške a percent získaných na zápočet. Ak študent získa aspoň
51 %, skúšajúci mu zapíše do výkazu o štúdiu (indexu) výsledok skúšky. Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami podľa bodu 4 tohto článku.
9. Výsledok skúšky je skúšajúci povinný oznámiť študentovi. Známku a celkový počet získaných percent do indexu zapisuje garant študijného predmetu. Známka "FX - nedostatočne" sa nezapisuje do indexu. Výsledok skúšky zapisuje v AIS spravidla skúšajúci.
10. Priebeh a forma klasifikovaného zápočtu a skúšky sú uvedené v čl. 17 a čl. 18 tohto predpisu.
11. Na hodnotenie študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že sa pre všetky študentom zapísané predmety za hodnotené obdobie sčítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty klasifikačného stupňa
a predelia sa súčtom kreditov zapísaných za dané obdobie. Uvedený vzťah vyjadruje nasledovný vzorec:

kde Zi je numerická hodnota predmetu i, Ki je počet kreditov predmetu i a n je počet predmetov ohodnotených kreditmi a klasifikačným stupňom. Vážený priemer sa uvádza na dve desatinné miesta.
12. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezapočítajú.

Čl. 21
Podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia

1. Podmienkou postupu študenta do ďalšieho roku štúdia je získanie minimálneho počtu kreditov odporúčaného študijným plánom príslušného študijného programu.
2. Predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov si môže študent zapísať v študijnom pláne len po úspešnom absolvovaní podmieňujúcich predmetov.
3. Študenti postupujú do ďalšieho roku štúdia vtedy, ak získali všetky zápočty, úspešne absolvovali všetky skúšky a získali príslušný počet kreditov predpísaných pre daný ročník najneskôr do konca akademického roku (t. j. do 31. augusta príslušného roku).
4. Študent, ktorý nespĺňa podmienky pre postup do ďalšieho roku štúdia a v danom akademickom roku získal minimálne 51 % predpísaných kreditov, sa môže opätovne zapísať do toho istého ročníka. Študent, ktorý získal v danom akademickom roku menej ako 51 % kreditov, je zo štúdia vylúčený.
5. Študent môže písomne požiadať o opätovný zápis najneskôr do 15. septembra príslušného akademického roku.
6. Pri opätovnom zápise sa študentovi uznávajú iba úspešne absolvované študijné predmety (t. j. predmety s pridelenými kreditmi – skúšky a zápočty s kreditmi).
7. Študent má nárok na všetky opravné termíny podľa čl. 14 aj pri opätovnom zápise predmetu.
8. Počas štúdia na jednom stupni je možné opakovane sa zapísať do toho istého roku štúdia maximálne dvakrát. V bakalárskom štúdiu sa môže študent opakovane zapísať maximálne raz. Počas celého magisterského a doktorského štúdia je možné opakovane sa zapísať do roku štúdia maximálne dvakrát. V bakalárskom štúdiu sa môže študent opakovane zapísať maximálne raz.
9. Pri opakovanom zápise do roku štúdia si študent zapisuje všetky neuzatvorené predmety, pričom sa to považuje za druhý zápis predmetu.
10. Študent môže písomne požiadať iba o uznanie toho predmetu absolvovaného na inej vysokej škole, ktorý ukončil skúškou a boli mu pridelené kredity. O uznaní kreditov v počte stanovenom študijným programom rozhoduje prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť po vyjadrení garanta študijného predmetu. Študent musí žiadosť o uznanie predložiť najneskôr v druhom týždni semestra, v ktorom by mal predmet absolvovať. Súčasťou žiadosti je aj informačný list absolvovaného predmetu, na základe ktorého študent žiada o uznanie predmetu. Uznať sa môže iba predmet, od absolvovania ktorého neuplynula doba dlhšia ako päť rokov. Pri zaradení študenta do roku štúdia môže prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť podmieniť zaradenie absolvovaním diferenčných predmetov. Diferenčné predmety nie je možné opakovať.
11. Doktorand absolvuje povinné, resp. povinne voliteľné a výberové predmety schválené v individuálnom študijnom pláne. Pre svoj postup z prvého do druhého ročníka musí doktorand v dennej forme získať minimálne 50 kreditov, v externej 40 kreditov.

Čl. 22
Formálne podmienky prenosu kreditov

1. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené:
a) prihláškou na výmenné štúdium,
b) zmluvou o štúdiu,
c) výpisom výsledkov štúdia.
2. Zmluva o štúdiu je trojstranná dohoda uzatvorená medzi študentom, vysielajúcou
a prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu školu.
3. Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole sa študentovi uznávajú na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca organizácia na záver jeho pobytu. Výpis sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej UVLF.

Čl. 23
Odborné praxe a stáže

1. Odborné praxe a stáže tvoria povinnú súčasť štúdia v zmysle študijných plánov
a študent si ich zapisuje do výkazu o štúdiu. Učiteľ poverený vedením odbornej praxe
a stáže udelí zápočet študentovi, ktorý vykonal odbornú prax a stáž.
2. Študentovi, ktorý z vážnych, najmä zdravotných dôvodov neabsolvoval odbornú prax a stáž a nebol mu za ňu udelený zápočet, môže rektor na jeho žiadosť povoliť jej vykonanie v náhradnom termíne do dňa zápisu do vyššieho ročníka. Ak to nie je možné, určí mu rektor iný spôsob splnenia tejto povinnosti v súlade s náplňou odbornej praxe a stáže najneskôr do ukončenia nasledujúceho semestra. V tomto prípade je študent podmienečne zapísaný do vyššieho ročníka.
3. Študent, ktorý neabsolvoval odbornú prax a stáž úspešne ani v náhradnom termíne, nespĺňa podmienky pre zápis do vyššieho ročníka.
4. Klinické praxe a stáže študentov sú absolvované na príslušných klinických pracoviskách, zapisujú sa do výkazov o štúdiu a o ich priebehu sa vedie evidencia, kde sa zaznamenáva práca a úkony zvládnuté študentom.

Čl. 24
Štátne skúšky

1. Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou z podmienok úspešného absolvovania študijného programu.
2. Štátna skúška je ústna skúška.
3. Predmety, z ktorých sa povinne koná štátna skúška, sú uvedené v schválených študijných plánoch jednotlivých študijných programov.
4. V doktorandskom štúdiu dizertačná skúška je štátnou skúškou. Dizertačná skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti.
5. Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok.
6. Obhajoby bakalárskej, diplomovej a dizertačnej práce sú štátnymi skúškami.

Čl. 25
Skúšobná komisia na vykonanie štátnej skúšky

1. Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení VR. V bakalárskych študijných programoch aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.
2. Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.
3. Predsedu skúšobnej komisie na vykonanie štátnych skúšok vymenúva a odvoláva rektor, pre spojený prvý a druhý stupeň a druhý stupeň vysokoškolského štúdia z profesorov pôsobiacich na UVLF v príslušnom alebo príbuznom študijnom predmete študijného programu a pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia z profesorov a docentov pôsobiacich na UVLF v príslušnom alebo príbuznom študijnom predmete študijného programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia.
4. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva rektor z profesorov, docentov
a ďalších odborníkov schválených VR. Jeden člen skúšobnej komisie je vždy
z vedeckého pracoviska alebo z praxe.
5. V jednom štátnicovom predmete je možné zriadiť viac skúšobných komisií na vykonanie štátnej skúšky.
6. Zloženie skúšobných komisií pre dizertačné skúšky menuje rektor z osôb oprávnených skúšať príslušné doktorandské študijné programy. Členom komisie je aj oponent
a školiteľ.

Čl. 26
Príprava a priebeh štátnej skúšky

1. Študent, ktorý nesplnil podmienky predpísané študijným plánom, nebude pripustený na štátne skúšky.
2. Termíny štátnych skúšok určuje rektor.
3. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov je verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
4. Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť zodpovedá predseda komisie. Skúšanie jedného študenta môže trvať maximálne jednu hodinu.
5. Štátnu skúšku možno konať len za prítomnosti predsedu komisie alebo jeho menovaného zástupcu a najmenej dvoch členov komisie.
6. Priebeh a výsledky štátnych skúšok sa zapíše najprv do AIS, následne sa vytlačí protokol, ktorý podpíše predseda a členovia komisie.
7. Štátnymi skúškami sa overuje, či študent:
- získal komplexné vedomosti požadované študijným plánom,
- je pripravený na výkon povolania,
- preukazuje potrebné vedomosti v študijných predmetoch štátnej skúšky,
- je schopný získané poznatky uplatňovať pri riešení úloh v praxi,
- je schopný získavať a spracovávať odborné literárne zdroje, vhodne interpretovať výsledky experimentov a vyvodzovať logické závery použiteľné pre rozvoj vedného odboru a potreby praxe.
8. Na dizertačnú skúšku sa musí prihlásiť doktorand študujúci v dennej forme štúdia najneskôr do 18 mesiacov a v externej forme najneskôr do 36 mesiacov od začiatku štúdia. Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje predložením písomnej časti dizertačnej skúšky, ktorá spočíva vo vypracovaní písomnej práce; jej tému a rozsah určí školiteľ. Súčasťou písomnej práce je krátky písomný výklad (tézy) projektu dizertačnej práce.
9. Dizertačná skúška sa vykonáva z predmetov určených v individuálnom študijnom pláne (minimálne 3, maximálne 5 predmetov).

Čl. 27
Klasifikácia štátnej skúšky

1. Výsledok štátnej skúšky klasifikuje skúšobná komisia podľa platnej stupnice hodnotenia skúšok. Celkové vyhodnotenie štátnych skúšok vykoná prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na základe výsledkov s hodnotením vyhovel alebo nevyhovel.
2. O výsledku štátnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia tajným hlasovaním prítomných členov komisie. Výsledok je priemernou známkou tajného hlasovania a predseda komisie ju zapíše do spoločného protokolu.
3. Výsledky jednotlivých štátnych skúšok sa klasifikujú samostatne.
4. Študent, ktorý na štátnej skúške nevyhovel alebo sa bez ospravedlnenia nedostavil, môže túto opakovať na základe písomnej žiadosti najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď ju mal vykonať. Termín jej konania určí rektor.
5. Ak sa študent na štátnu skúšku nedostaví v určenom termíne z ospravedlniteľných dôvodov, rektor mu určí náhradný termín štátnej skúšky.
6. Ak študent nevyhovel ani pri prvom opakovaní štátnej skúšky, môže mu rektor povoliť druhé opakovanie na základe písomnej žiadosti študenta, a to najskôr po troch mesiacoch odo dňa prvého opakovania skúšky. Ďalšie opakovanie skúšky sa nepovoľuje a študent je vylúčený zo štúdia.
7. Priebeh oboch častí dizertačnej skúšky v doktorandskom štúdiu hodnotí skúšobná komisia komplexne vyjadrením „prospel" alebo „neprospel" hlasovaním. Rozhodnutie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. O priebehu skúšky sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je posudok oponenta. Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní členovia komisie.
8. O vykonaní dizertačnej skúšky vydá školiace pracovisko doktorandovi písomné osvedčenie.
9. Doktorand, ktorý na dizertačnej skúške neprospel alebo sa bez ospravedlnenia nedostavil, môže túto opakovať na základe písomnej žiadosti najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď ju mal vykonať.
10. Ak doktorand neprospel ani pri opakovaní dizertačnej skúšky, je vylúčený zo štúdia.

Čl. 28
Bakalárska práca

1. Bakalárska práca je podľa zákona pre každého študenta bakalárskeho študijného programu povinnou podmienkou ukončenia vysokoškolského štúdia a jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky.
2. Bakalárske práce študenti realizujú na jednotlivých katedrách a klinikách UVLF. So súhlasom rektora a vedúceho externého pracoviska ich môžu vykonávať aj na pracoviskách SAV, ktoré svojím charakterom výskumnej činnosti zodpovedajú obsahovej náplni vysokoškolského vzdelania UVLF, na pracoviskách ŠVPS SR, KVL SR a na iných univerzitách a odborných pracoviskách príbuzného charakteru, ktoré schvaľuje rektor, pričom školiteľom je učiteľ alebo vedecký pracovník UVLF, a školiteľ- špecialista je pracovník príslušného externého pracoviska. Čiastkové práce z bakalárskej práce je možné realizovať aj na zahraničných univerzitách a fakultách a výskumných ústavoch, pričom školiteľom je učiteľ alebo vedecký pracovník UVLF.
3. Bakalárska práca môže mať charakter experimentálny, odborný, aplikovaných poznatkov alebo teoretický.
4. Bakalárska práca musí mať rozsah minimálne 40 strán.
5. Do začiatku akademického roku je povinný učiteľ a vedecký pracovník UVLF vypísať témy bakalárskej práce (na jeden akademický rok maximálne tri témy na jedného tvorivého pracovníka). Vypísané témy musí odsúhlasiť vedúci pracoviska.
6. Odsúhlasené témy vypíše učiteľ alebo vedecký pracovník v AIS tak, aby ich v AIS vedúci pracoviska odsúhlasil najneskôr do 30. 9. akademického roku.
7. Študent si vyberá bakalársku prácu iba z vypísaných zadaní v AIS. Za zimný semester najneskôr do 15. 10. akademického roku. V letnom semestri najneskôr do 28. 2. akademického roku. Učiteľ alebo vedecký pracovník je povinný zo študentov prihlásených na tému akceptovať jedného študenta najneskôr do 30. 10. v zimnom semestri a do 15. 3. v letnom semestri. Po akceptovaní študenta je školiteľ povinný vytlačiť a podpísať zadanie záverečnej práce v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie dostane študent a druhé študijné oddelenie.
8. Študent si zapíše bakalársku prácu do výkazu o štúdiu s menom školiteľa. V priebehu jej riešenia (minimálne 2 semestre) získava za ňu zápočty. Študent môže začať pracovať na bakalárskej práci od 2. ročníka. Do času vyriešenia práce sa nepočíta semester, v ktorom je práca odovzdaná.
9. Vypracovanie bakalárskej práce sa považuje za predmet, preto sa pri obhajobe hodnotí príslušným klasifikačným stupňom A-FX (známkou) a prideľujú sa mu kredity. Za vypracovanie bakalárskej práce v poslednom semestri bakalárskeho štúdia bude študentovi započítaných 14 kreditov.
10. Podľa pokynov na príslušný akademický rok študent nahlásený na obhajobu bakalárskej práce vkladá vypracovanú bakalársku prácu v „pdf" súbore do AIS. Jednu bakalársku prácu v pevnej väzbe s priloženým CD médiom v „pdf" formáte s posudkom školiteľa, s posudkom školiteľa - špecialistu (ak bol písomne menovaný) a podpísanou licenčnou zmluvou odovzdá na študijné oddelenie.
11. Výsledok o kontrole originality bakalárskej práce vytlačí školiteľ a doručí na študijné oddelenie najskôr týždeň pred obhajobou bakalárskej práce.
12. Posudok na bakalársku prácu vypracuje a prácu klasifikuje školiteľ a jeden oponent v AIS. Oponentom musí byť odborník v danej oblasti.
13. Oponenta navrhuje školiteľ a posudzuje prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a schvaľuje rektor.
14. Oponentský posudok vytlačený z AIS a podpísaný musí byť zaslaný minimálne jeden týždeň pred obhajobou bakalárskej práce na študijné oddelenie.
15. Obhajoba bakalárskej práce sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Títo členovia musia byť profesori a docenti alebo ďalší odborníci schválení VR.
16. Komisie pre obhajobu bakalárskych prác schvaľuje VR a členov menuje rektor. Komisie sú menované vždy na príslušný akademický rok. K obhajobe bakalárskej práce sú priložené jeden exemplár bakalárskej práce, elektronická verzia v „pdf" formáte, posudok oponenta, posudok školiteľa, licenčná zmluva a výsledok kontroly originality. Všetky náklady spojené s priamou prípravou bakalárskej práce si hradí študent sám (tlač, viazanie, fotografie a iné náklady na samotnú prácu).
17. Priebeh obhajoby bakalárskej práce riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
18. Trvanie obhajoby bakalárskej práce je limitované na 60 minút.
19. Po ukončení obhajoby vykoná komisia na neverejnom zasadnutí jej hodnotenie známkami a výsledok hodnotenia sa zapíše do protokolu a do AIS a vytlačí sa protokol, ktorý podpíše predseda, všetci členovia komisie a oponent.
20. Výsledok obhajoby sa oznámi študentovi ihneď po jej hodnotení komisiou.
21. Ak študent bakalársku prácu neobhájil (bol hodnotený FX a v AIS vyznačené trvale neobhájené), môže obhajobu opakovať v rámci opravného termínu najskôr jeden mesiac odo dňa neúspešnej obhajoby na základe písomnej žiadosti.
22. Obhajobu bakalárskej práce je možno opakovať iba raz. Ďalšie opakovanie obhajoby bakalárskej práce sa nepovoľuje a študent je vylúčený zo štúdia.
23. Bakalárska práca sa vpisuje do šablóny, ktorá sa nachádza na webovom sídle UVLF.

Čl. 29
Diplomová práca

1. Diplomová práca je podľa zákona pre každého študenta magisterského a doktorského štúdia povinnou podmienkou ukončenia vysokoškolského štúdia a jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky.
2. Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré získal študent počas štúdia, a jeho schopnosti použiť ich pri riešení diplomovej práce z danej problematiky nadväzujúcej na konkrétnu výskumnú úlohu daného pracoviska (katedry, ústavu, kliniky).
3. Témy diplomových prác sú súčasťou potrieb spoločenskej praxe, vedecko-výskumnej činnosti univerzity, resp. príbuzných vedecko-výskumných ústavov. Pri diplomových prácach je potrebné dodržať zásadu, aby boli vypracované v súlade s profilom absolventa.
4. Diplomové práce študenti realizujú na jednotlivých pracoviskách UVLF. So súhlasom rektora a riaditeľa vedúceho pracoviska ich môžu vykonávať aj na pracoviskách SAV, ktoré charakterom ich výskumnej činnosti zodpovedajú obsahovej náplni vysokoškolského vzdelania UVLF a na iných univerzitách a odborných pracoviskách príbuzného charakteru, ktoré schvaľuje rektor, pričom školiteľom je učiteľ alebo vedecký pracovník UVLF, a školiteľom - špecialistom pracovník príslušného externého pracoviska. V prípade špecifickej témy môže byť školiteľom aj zamestnanec externého pracoviska po schválení rektorom a vedúcim externého pracoviska. Čiastkové práce z diplomovej práce je možné realizovať aj na zahraničných univerzitách a fakultách, a výskumných ústavoch, pričom školiteľom je učiteľ alebo vedecký pracovník UVLF.
5. Diplomová práca v magisterskom štúdiu musí mať charakter experimentálny, odborný, aplikovaných poznatkov alebo kompilačný a komparatívny. Diplomová práca v doktorskom štúdiu musí mať charakter experimentálny, odborný, aplikovaných poznatkov, ale nemôže mať charakter teoretický.
6. Diplomová práca v magisterskom štúdiu a doktorskom štúdiu musí mať rozsah minimálne 60 strán.
7. Do začiatku akademického roku je povinný učiteľ a vedecký pracovník UVLF vypísať témy diplomovej práce (na jeden akademický rok maximálne tri témy na jedného tvorivého pracovníka). Vypísané témy musí odsúhlasiť vedúci pracoviska.
8. Odsúhlasené témy vypíše učiteľ alebo vedecký pracovník v AIS tak, aby ich v AIS vedúci pracoviska odsúhlasil najneskôr do 30. 9. akademického roku.
9. Študent si vyberá diplomovú prácu iba z vypísaných zadaní v AIS. Za zimný semester najneskôr do 15. 10. akademického roku. V letnom semestri najneskôr do 28. 2. akademického roku. Učiteľ alebo vedecký pracovník je povinný zo študentov prihlásených na tému akceptovať jedného študenta najneskôr do 30. 10. v zimnom semestri a do 15. 3. v letnom semestri. Po akceptovaní študenta je školiteľ povinný vytlačiť a podpísať zadanie záverečnej práce v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie dostane študent a druhé študijné oddelenie.
10. Študent si zapíše diplomovú prácu do výkazu o štúdiu s menom školiteľa. V priebehu jej riešenia (minimálne 3 semestre v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia, minimálne 2 semestre v študijnom programe trh a kvalita potravín a produkčné zdravie zvierat) získava za ňu zápočty. Do času vyriešenia práce sa nepočíta semester, v ktorom je práca odovzdaná.
11. Vypracovanie diplomovej práce sa považuje za predmet, preto sa pri obhajobe hodnotí príslušným klasifikačným stupňom A-FX (známkou) a prideľujú sa mu kredity. Za vypracovanie diplomovej práce v poslednom semestri magisterského štúdia bude študentovi započítaných 20 kreditov. Za vypracovanie diplomovej práce v poslednom semestri magisterského štúdia II. stupňa štúdia bude študentovi započítaných 12 kreditov. Za vypracovanie diplomovej práce v poslednom semestri doktorského štúdia bude študentovi započítaných 30 kreditov.
12. Podľa pokynov na príslušný akademický rok študent nahlásený na obhajobu diplomovej práce vkladá vypracovanú diplomovú prácu v „pdf" súbore do AIS. Jednu diplomovú prácu v pevnej väzbe s priloženým CD médiom v „pdf" formáte s posudkom školiteľa, s posudkom školiteľa - špecialistu (ak bol písomne menovaný) a podpísanou licenčnou zmluvou odovzdá na študijné oddelenie.
13. Výsledok o kontrole originality diplomovej práce vytlačí školiteľ a doručí na študijné oddelenie najskôr týždeň pred obhajobou diplomovej práce.
14. Posudok na diplomovú prácu vypracuje a prácu klasifikuje školiteľ a jeden oponent v AIS. Oponentom musí byť odborník v danej oblasti.
15. Oponenta navrhuje školiteľ a posudzuje prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a schvaľuje rektor.
16. Oponentský posudok vytlačený z AIS a podpísaný musí byť zaslaný minimálne jeden týždeň pred obhajobou diplomovej práce na študijné oddelenie.
17. Obhajoba diplomovej práce sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Títo členovia musia byť profesori a docenti a ďalší odborníci schválení VR.
18. Komisie pre obhajobu diplomových prác schvaľuje VR a členov menuje rektor. Komisie sú menované vždy na príslušný akademický rok.
19. K obhajobe diplomovej práce sú priložené jeden exemplár diplomovej práce, elektronická verzia v „pdf" formáte, posudok oponenta, posudok školiteľa, licenčná zmluva a výsledok kontroly originality. Všetky náklady spojené s priamou prípravou diplomovej práce si hradí študent sám (tlač, viazanie, fotografie a iné náklady na samotnú prácu).
20. Priebeh obhajoby diplomovej práce riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda komisie.
21. Trvanie obhajoby diplomovej práce je limitované na 60 minút.
22. Po ukončení obhajoby vykoná komisia na neverejnom zasadnutí jej hodnotenie známkami a výsledok hodnotenia sa zapíše do AIS a vytlačí sa protokol, ktorý podpíše predseda, všetci členovia komisie a oponent.
23. Výsledok obhajoby sa oznámi študentovi ihneď po jej hodnotení komisiou.
24. Ak študent diplomovú prácu neobhájil (bol hodnotený FX a v AIS vyznačené trvale neobhájené), môže obhajobu opakovať v rámci opravného termínu najskôr jeden mesiac odo dňa neúspešnej obhajoby na základe písomnej žiadosti.
25. Obhajobu diplomovej práce je možno opakovať iba raz. Ďalšie opakovanie obhajoby diplomovej práce sa nepovoľuje a študent je vylúčený zo štúdia.
26. Diplomová práca sa vpisuje do šablóny, ktorá sa nachádza na webovom sídle UVLF.

Čl. 30
Dizertačná práca – obhajoba

1. Dizertačná práca má charakter pôvodnej vedeckej práce a je záverečnou prácou doktorandského štúdia.
2. O obhajobu dizertačnej práce môže požiadať doktorand po splnení týchto podmienok:
a) úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky,
b) získanie požadovaného počtu kreditov v zmysle čl. 10 tohto ŠP.
3. K žiadosti o obhajobu dizertačnej práce doktorand predkladá:
a) žiadosť o obhajobu dizertačnej práce potvrdenú školiteľom a vedúcim pracoviska,
b) životopis,
c) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi,
d) dizertačnú prácu v slovenskom alebo v anglickom jazyku v štyroch exemplároch,
e) protokol o kontrole originality a licenčnú zmluvu,
f) autoreferát,
g) posudok školiteľa.
4. Rektor na návrh odborovej alebo spoločnej odborovej komisie a po splnení všetkých požadovaných náležitostí vymenuje troch oponentov, pričom len jeden môže byť z UVLF, a komisiu pre obhajobu dizertačnej práce v počte najmenej 7 členov. Oponenti sú členmi komisie a majú hlasovacie právo. Školiteľ sa zúčastňuje obhajoby, ale nie je členom komisie a nemá hlasovacie právo.
5. Po získaní všetkých posudkov predseda komisie určí do 30 dní termín obhajoby dizertačnej práce, ktorý sa zverejní na úradnej výveske a webovom sídle UVLF.
6. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou a je verejná.
7. Obhajobu dizertačnej práce vedie predseda komisie, vo výnimočných prípadoch jeho zástupca, resp. poverený člen komisie (s výnimkou školiteľa a oponentov).
8. O výsledku obhajoby rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí tajným hlasovaním väčšinou hlasov, pričom je potrebná účasť aspoň 2/3 členov komisie z celkového počtu členov komisie. Hlasovanie sa realizuje hlasovacími lístkami s textom „S udelením akademického titulu súhlasím - nesúhlasím". Hlasujúci prečiarkne lístok s textom, s ktorým nesúhlasí. Iná úprava hlasovacieho lístka je neplatná.
9. O výsledku hlasovania sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše predseda a všetci prítomní členovia komisie.
10. Výsledok hlasovania vyhlasuje predseda komisie na verejnom zasadnutí.
11. Návrh na udelenie akademického titulu PhD. predkladá predseda komisie spolu so zápisnicou a ostatnými náležitosťami obhajoby rektorovi.
12. V prípade neobhájenia dizertačnej práce určí komisia doktorandovi stupeň prepracovania dizertačnej práce. V novej dizertačnej práci musí byť dokázateľne preukázané odstránenie týchto nedostatkov.
13. Uchádzač môže predložiť žiadosť o opakovanú obhajobu najskôr o 6 mesiacov od termínu neúspešnej obhajoby. Ak je opakovaná obhajoba neúspešná, doktorandské štúdium sa považuje za definitívne ukončené a neúspešné.
14. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda vysokej školy, ktorá sídli na území Slovenskej republiky a ktorá má uzavretú dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác, sa môže uskutočniť na zahraničnej vysokej škole pred komisiou na obhajobu dizertačnej práce, v ktorej sú paritne zastúpení členovia zo slovenskej strany určení podľa § 63 ods. 4 zákona a členovia určení zahraničnou vysokou školou.
15. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej vysokej školy v Slovenskej republike sa uskutočňuje rovnakým spôsobom.
16. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.

Čl. 31
Riadne skončenie štúdia

1. Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu, ak:
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia,
c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom a obhájil záverečnú prácu.
2. Štúdium na UVLF sa ukončuje v bakalárskom, magisterskom, doktorskom a doktorandskom štúdiu. Štúdium sa riadne skončí vykonaním štátnych skúšok a obhajobou záverečnej práce, a to v bakalárskom štúdiu obhajobou bakalárskej práce, v a magisterskom a doktorskom štúdiu obhajobou diplomovej práce a v doktorandskom štúdiu obhajobou dizertačnej práce, ktoré sú jednou zo štátnych skúšok v intenciách študijných plánov a individuálnych študijných plánov doktorandov.
3. Všetci študenti záverečného ročníka končia štúdium na UVLF dňom vykonania poslednej štátnej skúšky a obhajoby bakalárskej a diplomovej práce. Študenti 3. stupňa vzdelávania končia štúdium dňom obhajoby dizertačnej práce.
4. Celkový výsledok štúdia a priemerný prospech za celé štúdium sa zhodnotí pri poslednej štátnej skúške podľa konečných výsledkov skúšok vrátane opakovanej skúšky povolenej rektorom podľa ods. 5 tohto článku. Štúdium s vyznamenaním absolvujú študenti, ktorí počas celého štúdia dosiahli priemerný prospech do 1,50, neboli zo žiadneho predmetu klasifikovaní známkou uspokojivo a dostatočne a štátne skúšky vykonali s prospechom výborne. Výsledky skúšok z výberových a voliteľných predmetov (u študentov prijatých na štúdium podľa predchádzajúcich predpisov, nie podľa kreditového systému) sa nezapočítavajú do priemerného prospechu. Cena rektora sa udeľuje absolventom, ktorí počas celého štúdia dosiahli študijný priemer do 1,20 a štátne skúšky vykonali s prospechom výborne. Cenu rektora nemôže získať študent, ktorý mal opakovaný zápis predmetu po jeho prvom neúspešnom absolvovaní. Známky zo štátnych skúšok sa neopravujú.
5. Rektor môže výnimočne povoliť na žiadosť študenta novú skúšku z predmetov,
z ktorých bol klasifikovaný známkou uspokojivo a dostatočne, a to najviac z dvoch predmetov počas celého štúdia. Do priemerného prospechu sa započítava výsledok novej skúšky.
6. Absolventi, ktorí ukončili štúdium na UVLF, dostanú jej diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu s uvedením študijného programu, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie. Diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu sa označí dňom vykonania poslednej štátnej skúšky.
7. Na základe osobitnej žiadosti a za úhradu súvisiacu s nákladmi v zmysle vnútorných predpisov vydá UVLF absolventovi doklady o štúdiu aj v anglickom jazyku.
8. Cudzím štátnym príslušníkom, ktorí ukončili štúdium na UVLF, sa vydá diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a dodatok k diplomu v jazyku slovenskom
a anglickom.
9. Absolventom UVLF v bakalárskom štúdiu sa podľa § 52 ods. 5 zákona udeľuje akademický titul bakalár (v skratke „Bc."). Absolventom UVLF v magisterskom štúdiu sa podľa § 53 ods. 7 zákona udeľuje akademický titul magister (v skratke „Mgr."). Absolventom v doktorskom štúdiu sa podľa § 53 ods. 6 zákona udeľuje akademický titul doktor veterinárskeho lekárstva (v skratke „MVDr."). Absolventom doktorandského štúdia sa podľa § 54 ods. 15 zákona udeľuje akademický titul „doktor" („philosophiae doctor", v skratke „PhD.").

Čl. 32
Doklady o absolvovaní štúdia

1. Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú :
- vysokoškolský diplom,
- vysvedčenie o štátnej skúške,
- dodatok k diplomu.
2. Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. Vydáva ho UVLF. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
3. Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonaných štátnych skúškach
a obhajobe diplomovej a bakalárskej práce, jej súčastiach a o ich výsledku. Vydáva ho UVLF.
4. Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydáva MŠVVaŠ SR. Dodatok k diplomu vydáva UVLF. Absolvent dostane dodatok k diplomu súčasne s diplomom.
5. Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny.

Čl. 33
Prerušenie štúdia

1. O prerušení štúdia rozhoduje rektor na základe podanej žiadosti zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov.
2. Žiadosť o prerušenie štúdia môže študent podať v priebehu celého akademického roku, najneskôr však do 15. 8. kalendárneho roka, a novoprijatý študent zaradený do prvého ročníka môže podať žiadosť o prerušenie štúdia najskôr od 15. 11. kalendárneho roka.
3. Prerušenie štúdia sa zaznamenáva do výkazu o štúdiu. Po uplynutí doby prerušenia sa študent zaraďuje do toho ročníka, v ktorom sa mu štúdium prerušilo. Skúšky a zápočty vykonané do termínu prerušenia a absolvované termíny skúšok sú započítané. Po prerušení štúdia sa uznáva iba predmet, u ktorého neuplynula od absolvovania predmetu doba dlhšia ako päť rokov.
4. Rektor môže na žiadosť študenta prerušenie štúdia predĺžiť alebo aj predčasne ukončiť.
5. Počas prerušenia štúdia nemá študent práva a povinnosti študenta.
6. V bakalárskom štúdiu je možné štúdium prerušiť na 1 rok. V magisterskom a doktorskom štúdiu je možné prerušiť celkovo najviac na tri roky.
7. Pri prerušení štúdia z dôvodu starostlivosti o dieťa môže študent prerušiť štúdium najviac do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa.
8. Pri prerušení štúdia zo zdravotných dôvodov musí študent doložiť lekárske vyjadrenie.
9. Pri zápise po skončení prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov musí študent doložiť lekárske vyjadrenie a súhlas s pokračovaním v štúdiu.
10. Dôvodom prerušenia doktorandského štúdia je materská dovolenka, zdravotné dôvody doktoranda alebo študijný pobyt doktoranda v zahraničí, ak nie je súčasťou študijného programu doktorandského štúdia.
11. Celkový čas prerušenia doktorandského štúdia nesmie presiahnuť 18 mesiacov,
s výnimkou starostlivosti o dieťa do veku troch rokov.

Čl. 34
Rozloženie ročníka pre gravidné študentky

1. Gravidná študentka si môže zostaviť osobitný študijný plán iba z predmetov, ktoré neohrozujú jej zdravie. Takéto predmety sú označené v odporúčanom študijnom pláne.
2. Osobitný študijný plán sa zostavuje podľa študijného plánu v spolupráci prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a vedúcich študijných predmetov, pričom gravidná študentka nie je povinná získať stanovený minimálny počet kreditov za príslušný rok štúdia.
3. Študentka je povinná do 8 dní od potvrdenia gravidity požiadať o osobitný študijný plán, prípadne o prerušenie štúdia.

Čl. 35
Iné skončenie štúdia

1. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto ŠP,
d) ak študent na konci zimného semestra nezískal všetky predpísané zápočty,
e) ak študent ani po druhom zapísaní predmetu nezískal kredity za povinný predmet alebo povinne voliteľný predmet (pokiaľ ide o povinne voliteľný predmet, netýka sa toto ustanovenie študenta, ktorý už úspešne absolvoval stanovený počet povinne voliteľných predmetov),
f) ak študent na konci akademického roku získal menej ako 51% kreditov predpísaných na daný akademický rok podľa platných študijných plánov v jednotlivých študijných programoch,
g) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,
h) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona, ak študent neprijme ponuku univerzity pokračovať v štúdiu iného študijného programu,
i) smrťou študenta.
2. Dňom skončenia štúdia je:
a) podľa ods. 1. písm. a) deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia,
b) podľa ods. 1. písm. b) koniec akademického roku, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
c) podľa ods. 1. písm. c) a d) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť,
d) podľa ods. 1 písm. e) deň, ku ktorému univerzita oznámila zrušenie študijného programu.

Čl. 36
Zanechanie štúdia

1. Študent, ktorý chce zanechať štúdium, to písomne oznámi rektorovi. V tomto prípade dňom skončenia štúdia je deň, keď bolo UVLF doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia.
2. V prípade, ak sa študent ani po doručení výzvy k zápisu podľa čl. 13 tohto ŠP nezapísal v termíne určenom pre zápis do príslušného ročníka, považuje sa deň, v ktorom sa mal zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo sa mal opätovne zapísať, za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.

Čl. 37
Vylúčenie zo štúdia

1. Za zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov UVLF, alebo verejného poriadku, môže rektor rozhodnúť o vylúčení zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona.
2. Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a ŠP UVLF, je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona.
3. Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné, musí obsahovať odôvodnenie
a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie a musí byť doručené študentovi do vlastných rúk.
4. Dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.
5. Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa jeho doručenia, a to rektorovi.
6. Rektor môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť; inak ju do 10 dní od doručenia postúpi s celou dokumentáciou na rozhodnutie AS, pričom doplní vlastné stanovisko k žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia.
7. AS žiadosť zamietne, ak bola podaná oneskorene alebo neoprávnenou osobou. AS zmení alebo zruší rozhodnutie rektora, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom UVLF; inak žiadosť zamietne a rozhodnutie rektora potvrdí.
8. AS musí vydať rozhodnutie do 30 dní od doručenia žiadosti študenta o preskúmanie rozhodnutia rektora. Rozhodnutie AS je konečné a nemožno proti nemu podať žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia.
9. Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie, je právoplatné. Rozhodnutie rektora o vylúčení zo štúdia, proti ktorému študent nepodal žiadosť
o preskúmanie, je právoplatné dňom márneho uplynutia osemdňovej lehoty. Rozhodnutie AS o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia rektora nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia študentovi.

Čl. 38
Práva a povinnosti študentov

1. Práva a povinnosti študentov upravuje § 70 a § 71 zákona, Štatút UVLF a tento ŠP.
2. Študent je povinný nahlásiť písomnou formou zmenu osobných údajov do 8 pracovných dní na študijné oddelenie.

Čl. 39
Štúdium v zahraničí

1. Študenti UVLF môžu podľa § 1 ods. 4 písm. k) zákona študovať na vysokých školách v zahraničí v rámci medzinárodných projektov a bilaterálnych dohôd.
2. Študenti počas štúdia v zahraničí ostávajú študentmi UVLF.
3. Na vysokých školách veterinárnych v zahraničí študenti UVLF absolvujú prednášky, praktické cvičenia, odborné praxe, stáže a skúšky pre daný ročník.
4. Zápočty, skúšky, absolvovaná odborná prax a stáže v zahraničí sa im uznávajú.
V prípade výrazných rozdielností vo výučbe predmetu musia, po dohode s prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a garantom študijného predmetu, absolvovať náhradné cvičenia na UVLF.
5. Postup do ďalšieho ročníka upravuje čl. 21 tohto predpisu.

Čl. 40
Štipendiá

1. Postup priznávania a poskytovania štipendií na UVLF upravuje vnútorný predpis č. 40 Štipendijný poriadok UVLF.
2. Univerzita poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štipendium počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (§ 54 ods. 18 zákona).

Čl. 41
Uznávanie dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných
zahraničnou vysokou školou

1. Diplomy, prípadne iné doklady o vysokoškolskom štúdiu veterinárskeho zamerania, alebo vykonaných skúškach, ako aj doklady o udelení vedecko-akademickej hodnosti (ďalej len „doklad o štúdiu") vydané zahraničnou vysokou školou platia na území Slovenskej republiky, iba ak boli výslovne uznané. Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje § 106 zákona.

Čl. 42
Prestupy

1. Prestup z inej vysokej školy je umožnený iba študentom, ktorí boli prijatí na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole.
2. Študent, ktorý žiada o prestup na UVLF, k písomnej žiadosti o prestup doloží aktuálne potvrdenie o štúdiu na vysokej škole v danom akademickom roku a oficiálny výpis známok potvrdený študijným oddelením. Žiadosť o prestup nemôže podať študent, ktorý má v čase podania žiadosti prerušené štúdium.
3. Rektor rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy do 30 dní od doručenia všetkých podkladov uvedených v bode 2 tohto článku.

Čl. 43
Akademická mobilita

1. UVLF môže prijať na časť štúdia aj študentov inej vysokej školy vrátane zahraničnej a vysokej školy z tretieho štátu bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou a vysielajúcou vysokou školou.
2. Študent môže byť vyslaný na akademickú mobilitu len v tom prípade, ak je zapísaný ako riadny študent a ak študijný plán je identický so študijným plánom prijímajúcej vysokej školy.
3. Študent počas štúdia na inej vysokej škole musí získať minimálne kredity za zapísané predmety. Ak študent nevykoná skúšky (počas mobility jedného semestra), vykoná ich po návrate, čím získa predpísaný počet kreditov.
4. Študenti vyslaní na akademickú mobilitu v prípade chýbajúcich maximálne dvoch predmetov si ich môžu opakovane zapísať pri zápise do vyššieho ročníka (po predchádzajúcom súhlase prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť).
5. Študent po ukončení mobility je povinný najneskôr do 7 dní odovzdať doklady do kancelárie medzinárodných programov a na študijné oddelenie.

III. časť
Záverečné ustanovenia

Čl. 1

1. Rozhodovanie o otázkach súvisiacich so štúdiom na UVLF, ktoré nie sú výslovne upravené týmto poriadkom, sú v kompetencii rektora.
2. Študijný poriadok UVLF, jeho zmeny a doplnenia podliehajú schváleniu v AS UVLF a nadobúdajú platnosť dňom registrácie MŠVVaŠ SR, účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o ich zaregistrovaní MŠVVaŠ SR.
3. Tento Študijný poriadok UVLF bol schválený na zasadnutí Akademického senátu UVLF dňa 2. júla 2012. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Študijného poriadku UVLF sa ruší doterajší Študijný poriadok UVLF, ktorý bol zaregistrovaný MŠVVaŠ SR dňa 23. 04. 2008 pod č. CD-2008-5293/10650-1 sekr.

V Košiciach dňa 2. júla 2012

MVDr. Peter Lazar, PhD. prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
predseda akademického senátu rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach a farmácie v Košiciach

Pár slov o SKŠF

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011.

Sme študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Čítať ďalej

2-z-dani

Partneri

250x250freeweb_SK.png
slek

SUVko

  dr max logo
apatykar jarlu
logo-zdl-oz