http://www.sksf.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka2gk-is-87.jpglink

Stanovy Spolku košických študentov farmácie

Hlava I
Základné ustanovenia
Článok I
Názov a sídlo združenia

1.    Názov občianskeho združenia je Spolok košických študentov farmácie.
        Anglický preklad : Association of Pharmacy Students in Košice.
2.    Sídlom spolku je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (ďalej len UVLF), Komenského 73, 041 81 Košice.
3.    Skrátený názov spolku je SKŠF.


Článok II
Právne postavenie združenia

1.    Spolok je právnická osoba.
2.    Spolok je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, stavovská, záujmová organizácia študentov a absolventov farmácie na UVLF, ktorí majú záujem o podieľaní sa na rozvíjaní
kultúrno-spoločenského a vedeckého života.


Článok III
Poslanie a úlohy

1.    Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, plnohodnotný kultúrno-spoločenský život, zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispieť tak k obohateniu osobnosti budúceho farmaceuta.
2.    Úlohami spolku sú najmä:
a)    podporovať odborný a profesionálny rast študentov,
b)    rozvíjať spoločenský život na základe kultúrnej, záujmovej a športovej činnosti,
c)    podporovať farmaceutické povedomie medzi študentmi.
3.    Spolupracovať s inými stavovskými, študentskými a záujmovými organizáciami doma i v zahraničí.
4.    Publikačná činnosť.
5.    Rozvíjať spoluprácu s UVLF.


Hlava II
Členstvo

1.    Členstvo v spolku je:
a)    riadne,
b)    aktívne,
c)    čestné.


Článok IV
Riadne členstvo

1.    Riadne členstvo v spolku je dobrovoľné a individuálne.
2.    Riadnym členom spolku sa môže stať každý riadne zapísaný študent farmácie na ULVF v Košiciach, doktorandský študent alebo absolvent s farmaceutickým vzdelaním.
3.     Riadne členstvo vzniká odovzdaním vyplnenej prihlášky a zaplatením členského príspevku. Tajomník túto prihlášku overí pečiatkou spolku a svojím podpisom. Prezídium môže prihlášku odmietnuť bez udania dôvodu. V takomto prípade má záujemca možnosť podať odvolanie do 15 dní od odmietnutia prihlášky. Prezídium sa k odvolaniu vyjadrí do 30 dní.
4.    Riadny člen sa preukazuje preukazom člena spolku.
5.    Riadne členstvo zaniká:
a)    písomným oznámením člena doručeným prezídiu spolku,
b)    vylúčením podľa článku IV, odseku 6, 7, 8,
c)    členom, ktorí po ukončení štúdia neprejavia záujem o ďalšie členstvo v spolku,
d)    stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e)    právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
f)    zánikom spolku,
g)    úmrtím člena.
6.    Riadnemu členovi, ktorý je študentom, členstvo zaniká ukončením štúdia študijného programu  Farmácia, ak písomne neprejaví záujem o trvanie členstva najneskôr 30 dní po ukončení štúdia.
7.    Valné zhromaždenie spolku má právo vylúčiť člena spolku nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých zúčastnených pre hrubé porušenie zásad činnosti organizácie, t.j. pre porušenie stanov spolku a vnútorných právnych predpisov, pre nedodržiavanie etických princípov spolku, neplnenie si povinností alebo poškodzovanie dobrého mena spolku.
8.    Prezídium spolku má právo vylúčiť riadneho člena spolku za dlhodobú neaktivitu a neplatenie členských príspevkov formou rozhodnutia.


Článok V
Aktívne členstvo

1.    Aktívne členstvo vzniká, ak riadny člen spolku dosiahne stanovený počet bodov za aktivitu, ktorého hodnotu určí prezídium SKŠF pre daný semester. Pravidlá bodovacieho systému určuje prezídium rozhodnutím.
2.    Aktívny člen sa preukazuje preukazom člena spolku.
3.    Nedodržaním bodu 1 v tomto článku sa stáva aktívny člen riadnym členom spolku.
4.    Aktívnemu členovi, ktorý je študentom, členstvo zaniká ukončením štúdia študijného programu Farmácia, ak písomne neprejaví záujem o trvanie členstva najneskôr 30 dní po ukončení štúdia.
5.    Valné zhromaždenie spolku má právo vylúčiť aktívneho člena spolku nadpolovičnou  väčšinou hlasov všetkých zúčastnených pre hrubé porušenie zásad činnosti organizácie, t.j. pre porušenie stanov spolku a vnútorných právnych predpisov, pre nedodržiavanie etických princípov spolku, neplnenie si povinností alebo poškodzovanie dobrého mena spolku.
6.    Prezídium spolku má právo vylúčiť aktívneho člena spolku za neplatenie členských príspevkov formou rozhodnutia.


Článok VI
Čestné členstvo

1.    Udeľuje Valné zhromaždenie na návrh prezídia absolventom, pedagógom UVLF a iným osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj farmácie na UVLF a o rozvoj spolku, nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých zúčastnených.
2.    Čestný člen neplatí členský príspevok.

Článok VII
Práva a povinnosti členov

1.    Právom riadneho člena spolku je:
a)    zúčastňovať sa na aktivitách spolku a jeho klubov,
b)    obracať sa s návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťami na všetky orgány spolku,
c)    zúčastniť sa Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim.
2.    Povinnosťou riadneho člena je platiť členský príspevok a plniť úlohy, ktoré mu určí prezídium alebo Valné zhromaždenie.
3.    Právom aktívneho člena je:
a)    zúčastňovať sa na aktivitách spolku a jeho klubov,
b)    využívať všetky služby a výhody spolku,
c)    obracať sa s návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťami na všetky orgány spolku,
d)    zúčastniť sa Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim,
e)    byť volený za člena prezídia.        
4.    Povinnosťou aktívneho člena:
a)    dosiahnuť minimálny počet bodov za aktivitu podľa článku V bod 1,
b)    platiť členský príspevok,
c)    plniť úlohy, ktoré mu určí prezídium alebo Valné zhromaždenie.
5.    Právom čestného člena je:
a)    zúčastňovať sa na aktivitách spolku a jeho klubov,
b)    využívať všetky služby a výhody spolku,
c)    obracať sa s návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadosťami na všetky orgány spolku,
d)    zúčastniť sa Valného zhromaždenia s hlasom poradným.
6.    Povinnosťou každého člena je dodržiavať stanovy, rešpektovať rozhodnutia Valného zhromaždenia a prezídia a chrániť majetok spolku.
 

Hlava III
Organizačná štruktúra a hospodárenie

PRVÝ ODDIEL
Orgány organizácie

Článok VIII

1.    Orgánmi spolku sú:
a)    valné zhromaždenie,
b)    prezident,
c)    prezídium.


Článok IX
Valné zhromaždenie

1.    Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spolku. Uznesenia a rozhodnutia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov.
2.    Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz za rok.
3.    Valné zhromaždenie zvoláva prezident spolku alebo ním určený člen prezídia.
4.    Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy a rokovací poriadok nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasom rozhodujúcim.
5.    Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť bezodkladne zvolané:
a)    ak o to požiada najmenej 40% všetkých členov spolku,
b)    ak zanikne funkcia najmenej 3 členom prezídia,
c)    schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
6.    Na funkčné obdobie jedného roka volí:
a)    prezidenta,
b)    viceprezidenta,
c)    tajomníka,
d)    hospodára,
e)    vedúceho klubu.
7.    Valné zhromaždenie:
a)    valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v prípade prítomnosti minimálne 15 členov spolku vrátane minimálne dvoch členov prezídia,
b)    odvoláva členov prezídia 2/3 väčšinou prítomných členov spolku pre hrubé porušenie zásad činnosti organizácie, t.j. porušenie stanov spolku, neplnenie si povinností, poškodzovanie dobrého mena spolku,
c)    môže vylúčiť člena SKŠF z organizácie 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov spolku,
d)    na návrh prezídia udeľuje čestné členstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spolku,
e)    kontroluje činnosť prezídia.
8.    Oznámenie o konaní VZ musí byť publikované na webovej stránke www.sksf.sk minimálne dva týždne pred jeho konaním.


Článok X
Prezídium spolku

1.    Prezídium spolku je najvyšší výkonný orgán spolku.
2.    Členmi prezídia sú:
a)    prezident,
b)    viceprezident,
c)    tajomník,
d)    hospodár,
e)    vedúci klubov.
3.    Funkčné obdobie prezídia je jeden kalendárny rok. Funkcie členov prezídia uvedené v odseku 2 sú nezlučiteľné.
4.    Členom prezídia môžu byť výhradne len aktívni členovia spolu, ktorí sú aktívnymi členmi minimálne jeden semester a v čase vykonávania funkcie sa nezúčastnia výmenných študijných pobytov dlhších ako dva mesiace.
5.    Ak zanikne funkcia najmenej trom členom, je prezident povinný zvolať do 30 dní Valné zhromaždenie, na ktorom prebehnú doplňujúce voľby.
6.    Zasadnutia prezídia:
a)    zvoláva a koordinuje prezident alebo ním určený člen prezídia,
b)    sú neverejné,
c)    sa konajú minimálne raz za mesiac,
d)    pre členov prezídia je účasť na zasadnutí povinná.
7.    Právomocou prezídia je:
a)    riadiť činnosť spolku, koordinovať a riadiť jednotlivé aktivity,
b)    pripravovať plán činnosti spolku,  návrh koncepcie rozvoja a činnosti spolku, za ktorého vypracovanie zodpovedá viceprezident,
c)    pripravovať správu o činnosti spolku a hospodárení spolku za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju na najbližšom Valnom zhromaždení,
d)    prijímať rozhodnutia a vnútorné právne predpisy nadpolovičnou väčšinou všetkých členov prezídia, v prípade rovnosti hlasov, rozhodujúci je hlas prezidenta,
e)    zabezpečovať a realizovať uznesenia Valného zhromaždenia,
f)    riadiť a zodpovedať za činnosti, hospodárenie a aktivity spolku,
g)    členovia majú prednostné právo zúčastňovať sa na aktivitách spolku, ktoré sú limitované počtom,
h)    schvaľovať vznik a zánik klubov,
i)    po odvolaní vedúceho klubu poveriť vedením klubu niektorého z členov prezídia do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia,
j)    schvaľovať bodovací systém za aktivitu,
k)    navrhovať kandidátov na čestné členstvo v spolku,
l)    možnosť vylúčiť člena za dlhodobú neaktivitu a neplatenie členských príspevkov,
8.    Činnosť prezídia je kontrolovaná Valným zhromaždením.


Článok XI
Členovia prezídia

1.    Prezident spolku:
a)    je štatutárnym a výkonným orgánom spolku,
b)    koná a podpisuje v mene spolku. Pri podpisovaní finančných zmlúv presahujúcich sumu 1000 EUR musí byť jeho podpis doplnený podpisom hospodára.
c)    riadi a koordinuje činnosť prezídia,
d)    má na starosti styk s verejnosťou,
e)    komunikuje s inými študentskými a záujmovými organizáciami na Slovensku a v zahraničí,
f)    poveruje členov prezídia výkonom určitej úlohy, ktorú schváli prezídium,
g)    zvoláva zasadnutie prezídia minimálne raz do mesiaca alebo určuje člena prezídia zodpovedného za jeho zvolanie,
h)    zvoláva Valné zhromaždenie minimálne raz za rok,
i)    je zodpovedný za výkon svojej funkcie Valnému zhromaždeniu,
j)    pri zániku funkcie hospodára, tajomníka alebo vedúceho klubu môže menovať nového hospodára, tajomníka a vedúceho klubu, ktorý vykonáva svoju funkciu do uplynutia funkčného obdobia predchádzajúceho člena prezídia,
k)    pri zániku funkcie viceprezidenta je povinný zvolať do 30 dní Valné zhromaždenie, na ktorom prebehnú doplňujúce voľby,
l)    sa môže svojej funkcie vzdať. Svoju demisiu doručí prezídiu spolku.
2.    Ak funkcia prezidenta zanikne, prezídium zvolá Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní od dňa zániku funkcie, na ktorom bude zvolený nový prezident. Novozvolený prezident vykonáva svoju funkciu do uplynutia funkčného obdobia predchádzajúceho prezidenta.
3.    V prípade neprítomnosti prezidenta alebo zániku funkcie je zastúpený viceprezidentom vo všetkých právnych úkonoch.
4.    Viceprezident spolku:
a)    komunikuje s rektorátom UVLF,
b)    komunikuje s Akademickým senátom UVLF,
c)    komunikuje s prorektormi UVLF,
d)    komunikuje s členmi spolku a prezídiom,
e)    pripravuje návrh koncepcie rozvoja a činnosti spolku na nadchádzajúci rok.
5.    Tajomník spolku zodpovedá za:
a)    registráciu členov a aktualizáciu členskej databázy v súčinnosti s prezídiom,
b)    informovanie študentov a verejnosti o aktivitách spolku,
c)    je zodpovedný za korešpondenciu spolku,
d)    propagáciu podujatí organizovaných spolkom,
e)    evidenciu hmotného majetku s hodnotou nad 100 EUR,
f)    zaznamenávanie činnosti spolku,
g)    vypracovanie zápisníc zo zasadnutí prezídia a Valného zhromaždenia a ostatných spolkových schôdzí,
h)    pripravuje správu o činnosti spolku za predchádzajúci kalendárny rok.
6.    Hospodár spolku:
a)    zodpovedá za hospodárenie s majetkom spolku,
b)    spravuje vedenie účtov spolku,
c)    riadne vedie účtovnú knihu spolku,
d)    realizuje prevod peňazí, výlučne spoločne s prezidentom,
e)    priebežne informuje prezídium o stave financií, minimálne však dvakrát za semester,
f)    je zodpovedný za vyhotovenie a podanie daňového priznania,
g)    pripravuje správu o finančnom hospodárení spolku pre Valné zhromaždenie.
7.    Vedúci klubu:
a)    riadi a zodpovedá za fungovanie klubu,
b)    podáva návrhy na realizáciu podujatí pre daný akademický rok,
c)    organizuje aktivity, ktoré sú v náplni jeho klubu,
d)    informuje prezídium o aktivitách klubu.
8.    Funkcia člena prezídia zaniká:
a)    ak stratil spôsobilosť na právne úkony alebo súd jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzil,
b)    ak je právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)    odstúpením alebo odvolaním z funkcie,
d)    zánikom spolku,
e)    úmrtím,
f)    účasťou na výmenných pobytoch presahujúcich dobu dvoch mesiacov.

Článok XII
Kluby

1.    Klub je záujmová skupina, ktorá pracuje v rámci spolku a jej činnosť je schválená Valným zhromaždením.
2.    Vedúci klubu je volený Valným zhromaždením.
3.    Vedúci klubu môže byť odvolaný Valným zhromaždením.
4.    Harmonogram činnosti klubu určuje jeho vedúci, ktorý je povinný o ňom informovať prezídium spolku.
5.    Členom klubu sa môže stať každý riadny a aktívny člen spolku.
 

DRUHÝ ODDIEL
Hospodárenie

Článok XIII

1.    SKŠF:
a)    má majetok,
b)    spravuje majetok jemu zverený a zapožičaný podľa platných zmlúv.
2.    Majetok spolku slúži na všestranný rozvoj organizácie a ekonomické zabezpečenie jej činnosti.
3.    Finančné a hmotné prostriedky na činnosť sa získavajú z:
a)    členských príspevkov,
b)    dobrovoľných príspevkov a darov,
c)    iných zdrojov.
4.    Na zabezpečenie činnosti môže spolok vykonávať hospodársku a zárobkovú činnosť rešpektujúc pritom záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
5.    Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu hlavných cieľov spolku. Za hospodárenie spolku je zodpovedné prezídium spolku a zodpovedá sa Valnému zhromaždeniu.
6.    O výške členského príspevku rozhoduje prezídium nadpolovičnou väčšinou hlasov členov prezídia.
 

TRETÍ ODDIEL
Vnútorné právne predpisy

1.    Vnútorné právne predpisy spolku sú:
a)    stanovy spolku,
b)    pokyny,
c)    rozhodnutia.


Článok XIV
Zmeny stanov a rokovacieho poriadku

1.    Zmeny stanov a  spolku prijíma Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých zúčastnených členov s hlasom rozhodujúcim.
2.    Návrhy na zmeny stanov a  spolku môžu podávať členovia spolku prezídiu najneskôr 24 hodín pred konaním Valného zhromaždenia.
 

Hlava IV
Zánik spolku
Článok XV

1.    O zániku spolku môže rozhodnúť 2/3 väčšina prítomných účastníkov Valného zhromaždenia s hlasom rozhodujúcim.
2.    Spôsob vysporiadania majetku určí Valné zhromaždenie.
3.    Spolok zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 

Hlava V
Záverečné ustanovenia

Článok XVI

1.    Rušia sa stanovy SKŠF registrované Ministerstvom vnútra dňa 14. 3. 2013.
2.    Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením na Valnom zhromaždení dňa 17. 9. 2013

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.

Pár slov o SKŠF

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011.

Sme študentskou organizáciou, ktorej hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Čítať ďalej

2-z-dani

Partneri

250x250freeweb_SK.png
slek

SUVko

  dr max logo
apatykar jarlu
logo-zdl-oz